SPLOŠNI POGOJI UPORABE SPLETIŠČA

Ti Splošni pogoji uporabe spletišča (v nadaljevanju: Pogoji uporabe spletišča) urejajo pravno razmerje med vami in RESPED LOGISTIKA d.o.o. s sedežem na naslovu Mednarodni prehod 2, Vrtojba, 5290 Šempeter pri Gorici, Slovenija (v nadaljevanju: RESPED LOGISTIKA ali oseba, imenovana z glagoli v 1. osebi množine in ustreznimi zaimki) glede vaše uporabe spletišča na naslovu www.resped.si in katerih koli drugih podspletišč (v nadaljevanju: Spletišče). 

Poleg teh Pogojev uporabe spletišča si oglejte tudi Pravilnik družbe RESPED LOGISTIKA o varovanju zasebnosti, v katerem sta opredeljena zbiranje in uporaba vaših osebnih podatkov, ter Pravilnik družbe o piškotkih, v katerem so opisani piškotki, ki jih uporabljamo, in nameni, za katere jih uporabljamo. 

Z DOSTOPOM DO SPLETIŠČA ALI NJEGOVO UPORABO SE STRINJATE IN ZAVEZUJETE, DA VAS TI POGOJI ZAVEZUJEJO GLEDE VSAKOKRATNE UPORABE SPLETIŠČA. ČE SE S TEMI POGOJI NE STRINJATE, NE DOSTOPAJTE DO SPLETIŠČA IN/ALI GA NE UPORABLJAJTE. 

1. Vsebina Spletišča

Namen Spletišča je zagotavljati informacije o družbi RESPED LOGISTIKA ter o storitvah in proizvodih, ki jih RESPED LOGISTIKA ponuja.  

Čeprav si prizadevamo zagotoviti, da je po spletu objavljena vsebina točna, ažurna in popolna, so lahko informacije na Spletišču netočne, zastarele ali nepopolne. RESPED LOGISTIKA zavrača vsakršno odgovornost za vsakršno škodo in izgubo, ki izhaja iz objave ali uporabe takih informacij ali je z njo povezana. 

RESPED LOGISTIKA ne more jamčiti in ne jamči za neoviran dostop do Spletišča in njegovo uporabo ter zavrača vsakršno odgovornost za vsakršno škodo in izgubo, ki izhaja iz motene uporabe Spletišča ali nezmožnosti dostopa do njega ali je s takšno moteno uporabo ali nezmožnostjo dostopa povezana. 

Da se zagotovi sprotno posodabljanje Spletišča, si RESPED LOGISTIKA pridržuje pravico, da kadar koli spremeni in/ali posodobi vsebino Spletišča. Prav tako si pridržujemo pravico, da začasno ali trajno umaknemo Spletišče in/ali vsem uporabnikom zavrnemo dostop do njega. 

2. Dostop do Spletišča in njegova uporaba

To Spletišče ima izključno nekomercialen in oseben namen ter/ali namen seznanjanja z družbo RESPED LOGISTIKA in storitvami, ki jih ponuja, vse to pa izključno v skladu s temi Pogoji uporabe spletišča, Pravilnikom družbe RESPED LOGISTIKA o varovanju zasebnosti, njenim Pravilnikom o piškotkih in drugimi ustreznimi določbami veljavne zakonodaje. 

Z dostopom do spletišča in njegovo uporabo jamčite, da (i) Spletišča ne uporabljate na način, ki mu škoduje, onemogoča njegovo delovanje, ga preobremenjuje ali slabi njegovo delovanje ali ki vpliva na uporabo katerega koli drugega uporabnika in uživanje pravice v zvezi s Spletiščem ali pravice tretje osebe; (ii) ne poskušate pridobiti nepooblaščenega dostopa do Spletišča; (iii) ne zrcalite in ne okvirjate Spletišča ali katerega njegovega dela na drugem spletišču; (iv) do Spletišča dostopate le prek vmesnika, ki ga zagotavlja RESPED LOGISTIKA; (v) ne uporabljate programske opreme, namenjene pridobivanju informacij o uporabi Spletišča s strani drugih uporabnikov in za odkrivanje identitete takih uporabnikov; (vi) Spletišča ne uporabljate za namen ali na način, ki ni zakonit ali ki je prepovedan s temi Pogoji uporabe Spletišča. 

3. Uporabniško ustvarjena vsebina

Izključno ste odgovorni za vsebino, ki jo priskrbite družbi RESPED LOGISTIKA, kar med drugim vključuje informacije in gradivo, priskrbljeno v obliki vprašanj, odgovorov, poizvedb in komentarjev ali v povezavi z njimi (v nadaljevanju: Uporabniško ustvarjena vsebina). RESPED LOGISTIKA zavrača vsakršno odgovornost za vsakršno škodo in izgubo, ki izhaja iz Uporabniško ustvarjene vsebine ali je z njo povezana. 

Strinjate se in zagotavljate, da ste izključno odgovorni za vso vsebino, ki jo priskrbite. RESPED LOGISTIKA ne nadzoruje Uporabniško ustvarjene vsebine ter ne jamči za njeno točnost, popolnost in kakovost. Družbi RESPED LOGISTIKA ste dolžni povrniti vsakršno škodo, jo braniti in jo odvezati odgovornosti v zvezi z vsakršnimi odškodninskimi zahtevki in izgubami, ki so posledica vašega zanašanja na Uporabniško ustvarjeno vsebino ali izhajajo iz takega zanašanja. 

O vsaki domnevni kršitvi v zvezi z Uporabniško ustvarjeno vsebino nas lahko obvestite na e-naslov transport@resped.si. Vsako vsebino, ki jo priskrbite, bodo prebrale, uporabljale in zbirale le družba RESPED LOGISTIKA in osebe, ki jih RESPED LOGISTIKA pooblasti. 

 

4. Povezave do spletišč tretjih oseb

Spletišče lahko za lažje brskanje in izboljšanje uporabniške izkušnje vsebuje povezave do spletišč tretjih oseb. Take povezave ne pomenijo, da družba RESPED LOGISTIKA podpira, sponzorira ali priporoča tretjo osebo, njeno spletišče ali informacije, navedene na takem spletišču. 

Če uporabite povezavo do spletišča tretje osebe, boste zapustili Spletišče in boste preusmerjeni na spletišče tretje osebe, katerega uporabo urejajo pogoji uporabe in pravilnik o varovanju zasebnosti, ki veljajo za to spletišče. 

RESPED LOGISTIKA ni odgovoren za nobeno tako spletišče in njegovo vsebino ali informacije, prav tako pa ni odgovoren za dostopnost katerih koli takih spletišč. 

5. Pravice intelektualne lastnine

Spletišče in vsebina, objavljena na Spletišču, sta intelektualna lastnina družbe RESPED LOGISTIKA ali njenih dajalcev licenc in se ne smeta uporabljati brez predhodnega izrecnega soglasja družbe RESPED LOGISTIKA. RESPED LOGISTIKA, resped.si, znamke, slike, fotografije, besedila, vključno s celotno vsebino Spletišča, grafika in ikone so intelektualna lastnina družbe RESPED LOGISTIKA. Vse druge znamke, imena proizvodov in firm ter logotipi so intelektualna lastnina dajalcev licenc zanje. Prepovedano je reproducirati, kopirati, prenašati, razstavljati, prodajati, objavljati, shranjevati, spreminjati in uporabljati vsebino Spletišča v kakršni koli obliki, v celoti ali deloma, za komercialne namene brez predhodnega pisnega dovoljenja družbe RESPED LOGISTIKA. 

Logotipi, firme in znamke, objavljeni na Spletišču, so lahko lastniške znamke, ki so v lasti družbe RESPED LOGISTIKA ali ki jih družba RESPED LOGISTIKA objavi na Spletišču s soglasjem imetnika pravic intelektualne lastnine. Uporaba takih logotipov, firm in znamk brez predhodnega pisnega dovoljenja družbe RESPED LOGISTIKA ali tretje osebe je prepovedana. 

6. Izključitev odgovornosti

Razen če je v teh Pogojih uporabe spletišča drugače navedeno, RESPED LOGISTIKA v kar največjem zakonsko dovoljenem obsegu ne jamči in ne zagotavlja, ne izrecno in ne molče, da so informacije na Spletišču in njegova vsebina ter povezave do spletišč tretjih oseb primerne, zanesljive, na voljo, ažurne in točne. Spletišče, informacije na njem, njegova vsebina in grafika so zagotovljeni brez kakršnega koli zagotovila ali pogoja. 

Informacije na spletišču so lahko netočne ali s tipografskimi napakami. RESPED LOGISTIKA zavrača vsakršno odgovornost za vsakršno škodo ali izgubo, ki izhaja iz nezmožnosti uporabe spletišča, možnosti izgube informacij, izgubljenega dobička, izgube dobrega imena ali ugleda ali je z njo povezana, ter za vsako izgubo, ki izhaja iz telesne poškodbe ali je z njo povezana, in vsako drugo škodo ali izgubo, ki izhaja iz (i) vašega dostopa do Spletišča ali je z njim povezana; (ii) vaše nezmožnosti uporabe Spletišča ali je z njo povezana; (iii) katere koli informacije na Spletišču ali njegove vsebine ali je z njo povezana; (iv) Uporabniško ustvarjene vsebine, ki jo ustvarite vi, ali je z njo povezana. Vse navedene omejitve odgovornosti veljajo ne glede na to, ali gre za pogodbeno odgovornost, zunajpogodbeno odgovornost, malomarnost, objektivno odgovornost ali katero koli drugo obliko odgovornosti. 

7. Zasebnost

Vsi osebni podatki, ki jih zbere RESPED LOGISTIKA, se obdelujejo v skladu s Pravilnikom o varovanju zasebnosti in Pravilnikom o piškotkih

8. Spremembe teh Pogojev uporabe spletišča

RESPED LOGISTIKA si pridržuje pravico, da kadar koli spremeni te Pogoje uporabe spletišča. Vsakokratno spremenjeni Pogoji uporabe spletišča urejajo dostop do Spletišča in njegovo uporabo od trenutka objave na Spletišču. Z dostopom do Spletišča in njegovo uporabo se strinjate in zavezujete, da vas taki spremenjeni Pogoji uporabe spletišča zavezujejo. 

Zadnji datum revizije teh Pogojev uporabe spletišča je naveden v nadaljevanju. 

9. Splošne določbe

Ti Pogoji uporabe spletišča skupaj s Pravilnikom o varovanju zasebnosti in Pravilnikom o piškotkih, ki sta objavljena na Spletišču, v celoti urejajo razmerje med vami in družbo RESPED LOGISTIKA glede vaše uporabe Spletišča. 

Pogoje uporabe spletišča skupaj s Pravilnikom o varovanju zasebnosti in Pravilnikom o piškotkih ureja zakonodaja Republike Slovenije, v skladu s katero se tudi razlagajo. Za odločanje o vseh morebitnih sporih, ki so kakor koli povezani s Pogoji uporabe spletišča skupaj s Pravilnikom o varovanju zasebnosti in Pravilnikom o piškotkih, so pristojna sodišča v Novi Gorici ali krajevno pristojno sodišče. 

10. Stik

Če imate kakršna koli vprašanja, nam pišite na transport@resped.si

©RESPED LOGISTIKA (avgust 2022)